logo

Dukla, Dukliansky priesmyk

Dukliansky priesmyk sa nachádza v okrese Svidník na slovensko-poľskom pomedzí medzi obcou Vyšný Komárnik a poľskou Duklou. Už od dávnych čias predstavoval dôležité strategické miesto pri prechode cez Karpaty. V katastri obce Vyšný Komárnik zvádzala boje Rakúsko-Uhorská armáda počas 1. sv. vojny, no priesmyk sa preslávil najmä urputnými bojmi v 2. sv. vojne počas bojov tzv. Karpatsko-duklianskej operácie. Pri oslobodzovacej operácii tu zahynulo a zranilo sa 85 000 sovietskych vojakov a 6500 príslušníkov československého armádneho zboru v Sovietskom zväze. Boje v Duklianskom priesmyku, ktorých cieľom bolo spojiť sovietske a československé vojská s povstalcami na Slovensku na jeseň 1944, Slovenskému národnému povstaniu skutočne významne pomohli, keďže značná časť nemeckých síl bola sústredená práve v obranných líniách na tomto území.
Udalosti z r. 1944 dokumentuje a pripomína výstavný a informačný pavilón na Dukle, rozhľadňa, pamätník 1. čs. armádneho zboru a vojenský cintorín, voľne prístupné vojenské prírodné múzeum s exponátmi vojenskej techniky či zrekonštruovanými bunkrami štábu 3. čs. brigády...
Národnú kultúrnu pamiatku „Duklianske bojisko", vyhlásenú v r. 1961 dnes spravuje Vojenský historický ústav - Vojenské historické múzeum vo Svidníku.

Názov: Vojenské historické múzeum, Múzejné oddelenie Svidník

Adresa: Bardejovská 14, 089 01 Svidník
Tel.: +421-054-7521398

Ďalšie informácie:
Vojenský historický ústav (VHÚ) bol ako vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie zriadený v r. 1994.
Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany bolo ako súčasť VHÚ zriadené v roku 1998 pôvodne so sídlom v Trenčíne, od r. 2004 sídli v Piešťanoch.
VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení: Múzejného oddelenia Piešťany so stálou expozíciou „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ a Múzejného oddelenia Svidník s "Centrálnou expozíciou". Poslaním múzea je pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti.

Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie, vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti svojej špecializácie. VHM okrem toho vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a zabezpečuje všestrannú ochranu výstavných a depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty; vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov ich základným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním; zabezpečuje preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov; zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní; vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a ich revíziu; poskytuje údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov; využíva a sprístupňuje zbierkové predmety formou stálych expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav, publikačnej a edičnej činnosti, vzdelávacích aktivít a vedeckovýskumnej činnosti.

Dukla, Dukliansky priesmyk na mape

Moment, vykresľujem mapu ....
Kliknite na obrázok na mape.
Mapu môžete približovať posuvnou mierkou v ľavej časti obrazovky, alebo stačí dvakrát kliknúť na región, ktorý chcete zobraziť.
Vpravo hore zvoľte Mapa pre mapu, Satelitné pre fotografické zobrazenie a Hybridné pre kombináciu oboch.
späť na SME.sk
Ďalšle možnosti členenia
Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s. | Copyright Virtuálny sprievodca, o.z.